nayokudonkp66

paladkp66

สายตรงผู้บริหาร

email

cost

infocenter

bookcenamnaj

e service kp2

Social Network

2020 04 28 9 56 57

14 ข้อมูลพื้นฐาน

-หน้าแรก

-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

-ด้านการเมือง/การปกครอง

-สภาพทางสังคม

-ด้านเศรษฐกิจ

-ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

-โครงสร้างองค์กร

-อำนาจหน้าที่

-แหล่งท่องเที่ยว&สินค้าOTOP

04 ทำเนียบบุคลากร

-ผู้บริหาร

-สมาชิกสภา อบต.

-หัวหน้าส่วนราชการ

-สำนักปลัด

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-หน่วยตรวจสอบภายใน

05 แผนงานงบประมาณ

-ข้อบัญญัติงบประมาณ (2566)

-ประกาศโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

-แผนพัฒนาท้องถิ่น

-รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (อัพเดท2566)

-แผนการดำเนินงาน/ประจำปี

-รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี(รอบ 6 เดือน)

-รายงานผลการดำเนินงาน/ประจำปี

-งานตรวจสอบภายใน

-งานควบคุมภายใน

-การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

-การจัดการองค์ความรู้(KM)

-รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ(LPA)/ประจำปี

06การปฏิบัติงาน ให้บริการ

-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

-E-Service / Social Network

-ช่องทางการรับฟังความคิดดเห็น

-ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

07 การส่งเสริมความโปร่งใส

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

08 งานกิจการสภาส

-ประกาศกำหนดสมัยประชุม

-ประกาศเรียกประชุมสภา

-นัดประชุมสภา

-รายงานการประชุมสภา

-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

09หลักประกันสุขภาพ

-คณะกรรมการกองทุน

-ระเบียบกองทุน

-คำสั่งคณะกรรมการกองทุน

-แผนงาน/โครงการ

-กิจกรรมโครงการต่าง ๆ

-รายงานสรุปสถานะการเงิน

10 งานการศึกษา

-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11การป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี / รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต / ประจำปี

-รายงานการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

12การบริหารทรัพยากรบุคคล

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร / ประจำปี

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.อบต.

-ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล

13 ป้องกันภายใน

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาย

-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

01 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ/ประจำปี

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

-แบบวัด OIT ประจำปี 2565

02 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-คู่มือประชาชน

-แผนพัฒนาท้องถิ่น

-แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง พ.ศ.2566

-ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. (LPA)

-ผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

-ประกาศ ประกวด สอบราคา

-ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-แผนการจัดหาพัสดุ

-รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

03 ระบบ back office

-ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท.

-ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (LEC)

-ระบบเลือกตั้ง (ELE)

-ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)

-สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

-ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

-ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

-ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

-ระบบ E-Plan NACC

 

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA
webboardkk

2021 05 11 15 25 25

แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

450933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
851
1017
3052
446335
12589
9056
450933

Your IP: 44.200.171.156
2023-03-24 16:28