nayokudonkp66

paladkp66

สายตรงผู้บริหาร

email

cost

infocenter

bookcenamnaj

e service kp2

ITA

03 ระบบ back office

Social Network

2020 04 28 9 56 57

QA

2021 05 11 15 25 25

แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

509260
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
968
3295
497869
5923
36209
509260

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-08 14:45

๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

๑.๑  ด้านกายภาพ

          ๑.๑.๑  ที่ตั้ง  

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๓  ถนนสายบ้านน้ำปลีก – บ้านขมิ้น         ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  อยู่ห่างจากอำเภอหัวตะพาน  ระยะทางประมาณ            ๘  กิโลเมตร                                                                                                                                           ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ  ประมาณ  ๒๘  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๔๕  นาที

          ๑.๑.๒  อาณาเขต

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลน้ำปลีก     อำเภอเมือง            จังหวัดอำนาจเจริญ

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลเค็งใหญ่     อำเภอหัวตะพาน      จังหวัดอำนาจเจริญ

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลเชียงเพ็ง     อำเภอป่าติ้ว            จังหวัดยโสธร

          ๑.๑.๓  พื้นที่

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีพื้นที่โดยประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๓๐,๒๗๖  ไร่  แยกเป็น  ที่อยู่อาศัย  ๑,๙๗๒  ไร่  ทำการเกษตร  ๒๗,๘๐๔  ไร่  ป่าชุมชน   ๕๐๐  ไร่

          ๑.๑.๔  ภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสลับกับเนินขนาดย่อมโดยทั่วไป  มีลำห้วยไหลผ่านตำบล  ๑  สาย  คือ  ห้วยปลาแดก  ลักษณะสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 

          ๑.๑.๕  ภูมิอากาศ

                   ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ

                   ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  มีนาคม  ถึง  เดือน  พฤษภาคม

                   ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  กันยายน

                   ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือน  ตุลาคม  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์

ประชากรทั้งสิ้น  ๖,๘๕๑  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๓๗๔  คน  หญิง  ๓,๔๗๗  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๖           เดือนเมษายน ๒๕๕๘)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๐.๖๐ คน/ตารางกิโลเมตร

pepletotal2019

๒.๑  สภาพทางเศรษฐกิจ

          ๒.๑.๑  อาชีพของประชากร

                   -  อาชีพหลัก  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ประกอบอาชีพหลัก  คือ  การทำการเกษตร  (ทำนา,ทำไร่)

                   -  อาชีพเสริม  คือการทำหัตถกรรม  การทอผ้าลายขิด   การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด  เช่น  หมอน  กระเป๋า  กล่องทิชชู  พวงกุญแจ  เพื่อจำหน่าย  ซึ่งมีชื่อเสียงมากเนื่องจากมีฝีมือการทำที่ประณีต  งดงาม  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี

          ๒.๑.๒  หน่วยธุรกิจในเขต   อบต.

                   -  ธนาคาร                                              -   แห่ง

                   -  โรงแรม                                              -   แห่ง

                   -  ปั้มน้ำมันและก๊าช                                    ๑   แห่ง

                   -  โรงงานอุตสาหกรรม                                 -    แห่ง

                   -  โรงสี                                                ๔๖    แห่ง

                   -  ศูนย์วิสาหกิจชุมชน                                  ๑   แห่ง

๓.๑  สภาพทางสังคม

          ๓.๑.๑  การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา                               ๖  แห่ง

                   -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                 ๑  แห่ง

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ๓ แห่ง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา การบริหารจัดการรูปแบบที่ ๒  บริหารจัดการร่วมกัน  ระหว่างคณะกรรมการศูนย์ฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓.๑.๒  การศาสนา

                   -  นับถือศาสนาพุทธ                ๖,๘๓๔  คน      ร้อยละ  ๑๐๐

                   -  นับถือศาสนาอิสลาม               -       คน      ร้อยละ  -

                   -  นับถือศาสนาคริสต์                 -       คน      ร้อยละ   -

                   -  อื่น                                  -       คน      ร้อยละ   -

          ๓.๑.๓  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   -  วัด/สำนักสงฆ์                    ๑๓      แห่ง

                   -  มัสยิด                                       -        แห่ง

                   -  ศาลเจ้า                           -        แห่ง

                   -  โบสถ์                             -        แห่ง

          ๓.๑.๔  การสาธารณสุข

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         ๒  แห่ง

                   -  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน                             ๓  แห่ง

                   -  สถานพยาบาล                                       -   แห่ง

                   -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                    ๑๐   คน

                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   ๑๐๐

          ๓.๑.๕  โรคระบาด

                   -  โรคไข้เลือดออก  ช่วงเวลาที่ระบาด  เดือนมิถุนายน –  เดือนกันยายน

                   -  โรคเลปโตสไปโลซีส  (โรคฉี่หนู)  โรคนี้เกิดได้ตลอดปี  พบมากช่วงปลายฤดูฝน  ต่อฤดูหนาว

                   -  โรคอุจจาระร่วง  ช่วงเวลาที่ระบาด  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

          ๓.๑.๖  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  สถานีตำรวจ                               -         แห่ง

                   -  สถานีดับเพลิง                              -         แห่ง

                   -  ที่พักสายตรวจ                             ๑        แห่ง

๔.๑  การบริการพื้นฐาน

          ๔.๑.๑  การคมนาคม

                   การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมในตำบลและหมู่บ้าน            มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ๑.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑๐  ผ่าน  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๓ และหมู่ที่ ๔  ระยะทาง  ๕  กิโลเมตร

                   ๒.  ถนนลาดยาง  รพช.ผ่าน  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ ๔,๕,๑๐ และหมู่ที่  ๑๑  ระยะทาง 

๗  กิโลเมตร              

                   ๓.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้แก่  หมู่ที่ ๑-๑๒ ระยะทาง  ๑๔.๖๕  กิโลเมตร

                   ๔.  ถนลูกรังของ  อบต.  ได้แก่  หมู่ที่  ๑ - ๑๒  ระยะทาง  ๔๐  กิโลเมตร

                   ๕.  ถนนสายแยก  รพช.  บ้านโนนเมือง – บ้านโคกจักจั่น  ถึงบ้านหนองแคน 
                        ระยะทาง  ๑.๕  กิโลเมตร

          ๔.๑.๒  การโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล                   ๑        แห่ง

                   -  โทรศัพท์สาธารณะ                         -         แห่ง

          ๔.๑.๓  การไฟฟ้า

                   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 

๔.๑.๔  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

                   -  ลำน้ำ , ลำห้วย

                   ห้วยปลาแดก  ลำเหมืองใหญ่  และลำเซบาย

                   -  บึง , หนองและอื่นๆ                       ๓๑      แห่ง

          ๔.๑.๕  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                        ๕        แห่ง

           ( ฝายบ้านท่ายางชุม , ฝายบ้านกุดซวย , ฝายบ้านโคกท่าโพธิ์ , ฝายลำห้วยปลาแดก , ฝายวังน้ำแซบ)

                   -  บ่อน้ำตื้น                                   ๓๘      แห่ง

                   -  บ่อโยก                                     ๕๒      แห่ง

                   -  ถังเก็บน้ำฝน                               ๑๒      แห่ง

                   -  สระน้ำ                                     ๑๙๔    แห่ง

๕.  ข้อมูลอื่น ๆ

          ๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ  มีพื้นที่ป่าสำคัญ  ๒  แห่ง  ได้แก่

                   -  ป่าโนนพระ

                   -  ป่าโนนเมือง

          ๕.๒  มวลชนจัดตั้ง

                   -  ลูกเสือชาวบ้าน                            ๒        รุ่น      ๑๓๕    คน

                   -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                      -         รุ่น      -         คน

                   -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          -         รุ่น      -         คน

                   -  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน           ๒        รุ่น      ๑๔๗    คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          ชุมชนตำบลคำพระเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี   อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทอผ้าลายขิดสมัยโบราณ  ซึ่งมีโอกาสขยายตัวและเป็นอาชีพหลักในอนาคตหากมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง     พื้นที่ของตำบลคำพระ  อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าล่องมรสุมจึงมีปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนัก