nayokudonkp66

paladkp66

สายตรงผู้บริหาร

email

cost

infocenter

bookcenamnaj

e service kp2

Social Network

2020 04 28 9 56 57

14 ข้อมูลพื้นฐาน

-หน้าแรก

-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

-ด้านการเมือง/การปกครอง

-สภาพทางสังคม

-ด้านเศรษฐกิจ

-ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

-โครงสร้างองค์กร

-อำนาจหน้าที่

-แหล่งท่องเที่ยว&สินค้าOTOP

04 ทำเนียบบุคลากร

-ผู้บริหาร

-สมาชิกสภา อบต.

-หัวหน้าส่วนราชการ

-สำนักปลัด

-กองคลัง

-กองช่าง

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-หน่วยตรวจสอบภายใน

05 แผนงานงบประมาณ

-ข้อบัญญัติงบประมาณ (2566)

-ประกาศโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

-แผนพัฒนาท้องถิ่น

-รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (อัพเดท2566)

-แผนการดำเนินงาน/ประจำปี

-รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี(รอบ 6 เดือน)

-รายงานผลการดำเนินงาน/ประจำปี

-งานตรวจสอบภายใน

-งานควบคุมภายใน

-การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

-การจัดการองค์ความรู้(KM)

-รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ(LPA)/ประจำปี

06การปฏิบัติงาน ให้บริการ

-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

-E-Service / Social Network

-ช่องทางการรับฟังความคิดดเห็น

-ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

07 การส่งเสริมความโปร่งใส

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

08 งานกิจการสภาส

-ประกาศกำหนดสมัยประชุม

-ประกาศเรียกประชุมสภา

-นัดประชุมสภา

-รายงานการประชุมสภา

-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

09หลักประกันสุขภาพ

-คณะกรรมการกองทุน

-ระเบียบกองทุน

-คำสั่งคณะกรรมการกองทุน

-แผนงาน/โครงการ

-กิจกรรมโครงการต่าง ๆ

-รายงานสรุปสถานะการเงิน

10 งานการศึกษา

-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11การป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี / รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต / ประจำปี

-รายงานการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

12การบริหารทรัพยากรบุคคล

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร / ประจำปี

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.อบต.

-ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล

13 ป้องกันภายใน

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาย

-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

01 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ/ประจำปี

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

-แบบวัด OIT ประจำปี 2565

02 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-คู่มือประชาชน

-แผนพัฒนาท้องถิ่น

-แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง พ.ศ.2566

-ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของ อปท. (LPA)

-ผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

-ประกาศ ประกวด สอบราคา

-ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-แผนการจัดหาพัสดุ

-รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

03 ระบบ back office

-ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท.

-ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (LEC)

-ระบบเลือกตั้ง (ELE)

-ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)

-สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

-ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

-ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

-ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

-ระบบ E-Plan NACC

 

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA
webboardkk

2021 05 11 15 25 25

แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

450916
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
834
1017
3035
446335
12572
9056
450916

Your IP: 44.200.171.156
2023-03-24 16:18

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

 

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

 

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

        พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด